Na het afronden van haar bachelor Psychologie, master Behavioural Data Science en de researchmaster Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, stapte Myrthe Veenman voor haar PhD over naar de Universiteit Leiden. Binnen het NSMD-consortium, als onderdeel van het team Communicating Networks, doet Myrthe onderzoek naar familierelaties en depressie bij adolescenten.

Terwijl ze zich tijdens haar master richtte op statistische methoden voor Psychologie, was Myrthe Veenman vooral geïnteresseerd in de combinatie van statistiek en klinische praktijk die dit PhD-project biedt. Gedurende de anderhalf jaar dat ze aan het project heeft gewerkt, heeft ze ervaren hoe moeilijk het is om statistische methoden te vertalen naar de klinische praktijk. "Sommige statistische methoden vereisen veel informatie per individu. Het is een uitdaging om deze informatie te verzamelen en de mensen die deelnemen aan het onderzoek niet te veel te belasten."

RE-PAIR 

Haar promotor, hoogleraar Bernet Elzinga, werkte al eerder samen met collega's Loes Janssen, Mirjam Wever, Lisanne van Houtum en Wilma Wentholt aan dataverzameling voor het project RE-PAIR, dat ook de basis zal vormen voor Myrthe's onderzoek. "Aan RE-PAIR deden adolescenten, in de leeftijd van 11 tot 17 jaar, en hun ouders mee in vier fases. Vooral de derde fase, waarin we adolescenten en ouders twee weken volgden, is belangrijk voor mijn onderzoek." In een methode genaamd Ecological Momentary Assessment (EMA), rapporteerden adolescenten hun actuele gemoedstoestanden (blij, verdrietig, geïrriteerd en ontspannen) en beantwoordden ze gedurende twee weken vier keer per dag vragen over hun contact. "Toen ik aan mijn onderzoek begon, was het RE-PAIR-team nog bezig met het verzamelen van gegevens en het zoeken naar adolescenten met een depressie en hun ouders die bereid waren om aan het onderzoek deel te nemen. Ik hielp met het verzamelen van EMA-gegevens voor deze steekproef." In totaal namen 114 gezinnen deel aan RE-PAIR. In 34 van deze gezinnen was de adolescent gediagnosticeerd met depressie.  

Een familiesysteem

Om de familierelaties te bestuderen, begon Myrthe met het onderzoeken van statistische methoden die konden worden toegepast op de RE-PAIR-gegevens. Om te beginnen richtte ze zich op de onderlinge samenhang van de tijdelijke gemoedstoestanden van adolescenten en hun ouders in de niet-gediagnosticeerde steekproef. "Gegevens met informatie over een periode, zoals de gerapporteerde gemoedstoestanden over twee weken, zijn anders dan gegevens met informatie over één tijdstip, zoals de gerapporteerde gemoedstoestand op één dag. Gezinsgegevens zijn nog complexer. In onze studie hebben we 56 beoordelingen van vier gemoedstoestanden per adolescent, moeder en vader. Hoe gaan we die informatie gebruiken om iets te zeggen over hoe adolescenten en ouders met elkaar in verband staan? We hadden een methode nodig die ons kon laten zien hoe de gemoedstoestanden van adolescenten en hun ouders in de loop van de tijd met elkaar verbonden zijn." 

Eerdere studies richtten zich vooral op de relatie tussen adolescenten en één ouder of hadden alleen de mogelijkheid om naar één specifiek negatief gevoel te kijken, zoals verdriet. "Daarom bleef het onduidelijk hoe verschillende gemoedstoestanden van adolescenten en ouders met elkaar samenhingen. Als ik geïrriteerd ben, heeft dit dan invloed op mijn kind? Als mijn kind verdrietig is, wat voor invloed heeft dat dan op mij? Adolescenten beïnvloeden hun ouders, en ouders beïnvloeden elkaar en hun kind. We noemen dit een familiesysteem."   
We denken misschien dat we weten hoe we ons kind of onze ouders beïnvloeden en hoe we op hen reageren, maar studies hebben aangetoond dat er een discrepantie is in de perceptie tussen ouders en hun kind. "Terwijl ouders bijvoorbeeld aangaven geen kritiek op hun kind te hebben geuit, meldden kinderen dat hun ouder wel kritisch was geweest." 

Om te beginnen gebruikte Myrthe netwerken om te illustreren hoe gemoedstoestanden van adolescenten en ouders op hetzelfde moment en in de tijd samenhangen. Het netwerk toonde bijvoorbeeld aan hoe irritatie van vaders positief gerelateerd was aan irritatie van adolescenten, wat erop wijst dat als vaders rapporteerden meer geïrriteerd te zijn, adolescenten waarschijnlijk ook rapporteerden meer geïrriteerd te zijn op het volgende moment in de tijd.  

Myrthe Veenman.jpg

Depressie bij adolescenten 

"Een volgende stap is te onderzoeken of deze familierelaties anders zijn voor adolescenten met een depressie. Uit eerdere studies weten we al dat de frequentie van de negatieve gemoedstoestanden, verdriet en irritatie, hoger is in gezinnen met een adolescent die gediagnosticeerd is met een depressie. Adolescenten en hun ouders rapporteren verdrietiger en meer geïrriteerd te zijn in vergelijking met niet-depressieve adolescenten en hun ouders. We willen weten of de relaties en de sterkte van deze relaties tussen de gemoedstoestanden van adolescenten en ouders ook verschillen." Myrthe erkent dat het belangrijk is om ook apart naar gezinnen te kijken: "We kunnen er niet van uitgaan dat adolescenten depressie op een identieke manier ervaren en dat alle gezinnen hetzelfde zijn."
Naast gemoedstoestanden is het belangrijk te kijken naar het contact tussen adolescenten en hun ouders. Tijdens de EMA evalueerden adolescenten en hun ouders hun contact- en opvoedingsstijl. "Naast de vier standaardvragenlijsten kregen adolescenten en hun ouders een vragenlijst wanneer ze tien minuten of langer bij elkaar waren geweest. In deze vragenlijsten werd hen gevraagd of ze contact hadden gehad en hoe ze dit contact hadden ervaren." Momenteel bekijkt Myrthe hoe ze deze informatie kan combineren met de informatie over de gemoedstoestanden. 
Aan het eind van haar PhD hoopt Myrthe meer inzicht te hebben gekregen in depressies bij adolescenten. "Ouders van adolescenten met de diagnose depressie vragen zich vaak af hoe ze hun kind kunnen helpen. Hopelijk kan mijn promotie daar een beetje houvast in bieden." 

Bent u een ouder die hulp zoekt voor uw adolescent met de diagnose depressie in Nederland en vraagt u zich af hoe u uw kind kunt helpen, dan is dit misschien een interessante bron voor u: https://www.re-pair.org/online-cursus-samen-sterk.html